Boys Varsity Golf · Boys Varsity Golf finishes 2nd place at Owen Valley Community High School


  Place Points
Owen Valley High School 1st 180
Indian Creek High School 2nd 187
South Putnam High School 3rd 216

Clark Haywood 44
Chandler Donahue 46
Dakota Day 48
Hunter Meredith 49
Luke Knight 50
Lane Sears 57